(ข้อมูล ณ. วันที่ 30 ตุลาคม 2562 )
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันเสมอ


กรอบการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ

อัตราการตอบกลับ
หน่วยงานตอบกลับทั้งหมด 1,658 หน่วยงาน คิดเป็น 89.24% [N=1,858]

หน่วยงานที่สำรวจทั้งหมด 1,858 หน่วยงาน มีตอบกลับทั้งสิ้น 1,658 หน่วยงาน

89.24%
หน่วยงานระดับกรม

หน่วยงานที่สำรวจ จำนวน 323 หน่วยงาน มีการตอบกลับ 301 หน่วยงาน

93.19%
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

หน่วยงานที่สำรวจ จำนวน 2 หน่วยงาน มีการตอบกลับ 2 หน่วยงาน

100.00%
หน่วยงานระดับจังหวัด

หน่วยงานที่สำรวจ จำนวน 1,533 หน่วยงาน มีการตอบกลับ 1,355 หน่วยงาน

88.39%

ผลคะแนนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล

ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานระดับกรม 64.60%
ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ 49.78%
ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานระดับจังหวัด 51.09%

ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล จำแนกตามตัวชี้วัดหลัก 6 มิติ

คะแนน
รายตัวชี้วัดหลัก
สามารถคลิกตรง pillar เพื่อดูคะแนนราย sub pillar ได้
หมายเหตุ สามารถคลิกที่ legend เพื่อเลือกเส้นกราฟที่ต้องการให้แสดงหรือไม่แสดงได้
คะแนนรายตัวชี้วัดหลัก คะแนนเฉลี่ยปี 2562 คะแนนเฉลี่ยปี 2561 คะแนนหน่วยงานอันดับหนึ่ง
Pillar 1 : Policies / Practices 57.21% 53.85% 86.75%
Pillar 2 : Digital Capabilities 66.08% 64.36% 84.00%
Pillar 3 : Public Services 68.57% 64.35% 95.83%
Pillar 4 : Smart Back Office Practices 61.97% 50.43% 76.50%
Pillar 5 : Secure and Efficient Infrastructure 75.36% 76.05% 96.67%
Pillar 6 : Digital Technological Practices 37.46% 31.06% 70.00%
คะแนน
รายตัวชี้วัดหลัก
สามารถคลิกตรง pillar เพื่อดูคะแนนราย sub pillar ได้
หมายเหตุ สามารถคลิกที่ legend เพื่อเลือกเส้นกราฟที่ต้องการให้แสดงหรือไม่แสดงได้
คะแนนรายตัวชี้วัดหลัก คะแนนเฉลี่ยปี 2562 คะแนนเฉลี่ยปี 2561 คะแนนหน่วยงานอันดับหนึ่ง
Pillar 1 : Policies / Practices 41.25% 51.00% 57.50%
Pillar 2 : Digital Capabilities 61.90% 66.67% 78.35%
Pillar 3 : Public Services 45.72% 59.14% 63.50%
Pillar 4 : Smart Back Office Practices 38.10% 36.25% 35.70%
Pillar 5 : Secure and Efficient Infrastructure 67.50% 65.83% 75.00%
Pillar 6 : Digital Technological Practices 30.00% 12.50% 30.00%
คะแนน
รายตัวชี้วัดหลัก
สามารถคลิกตรง pillar เพื่อดูคะแนนราย sub pillar ได้
หมายเหตุ สามารถคลิกที่ legend เพื่อเลือกเส้นกราฟที่ต้องการให้แสดงหรือไม่แสดงได้
คะแนนรายตัวชี้วัดหลัก คะแนนเฉลี่ยปี 2562 คะแนนเฉลี่ยปี 2561 คะแนนหน่วยงานอันดับหนึ่ง
Pillar 1 : Policies / Practices 41.07% 34.19% 79.40%
Pillar 2 : Digital Capabilities 57.20% 34.47% 81.95%
Pillar 3 : Public Services 53.66% 51.44% 84.17%
Pillar 4 : Smart Back Office Practices 52.57% 42.91% 81.30%
Pillar 5 : Secure and Efficient Infrastructure 59.65% 54.98% 93.33%
Pillar 6 : Digital Technological Practices 22.73% 16.93% 30.00%

ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

คะแนน
รายตัวชี้วัดหลัก
สามารถคลิกตรง pillar เพื่อดูคะแนนราย sub pillar ได้
หมายเหตุ สามารถคลิกที่ legend เพื่อเลือกเส้นกราฟที่ต้องการให้แสดงหรือไม่แสดงได้
คะแนนรายตัวชี้วัดหลัก คะแนนเฉลี่ยระดับกรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน
Pillar 1 : Policies / Practices 57.21% 61.88% 54.45% 52.96% 46.84%
Pillar 2 : Digital Capabilities 66.08% 67.02% 65.20% 68.78% 60.16%
Pillar 3 : Public Services 68.57% 70.71% 65.55% 71.42% 60.67%
Pillar 4 : Smart Back Office Practices 61.97% 63.22% 60.90% 61.75% 58.59%
Pillar 5 : Secure and Efficient Infrastructure 75.36% 75.07% 80.85% 74.20% 69.74%
Pillar 6 : Digital Technological Practices 37.46% 37.72% 35.70% 43.15% 32.11%

การจัดกลุ่มกระทรวงตามผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ปี 2562

Back to Top